(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Ảnh minh họa
Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 30 tỷ USD với tốc độ tăng bình khoảng quân 12,3 %/năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 14 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 16 tỷ USD.

Đến năm 2020, đón khoảng 16,5 triệu lượt khách xuất nhập cảnh từ các nước vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước láng giềng qua các khu kinh tế (KKT) cửa khẩu, trong đó khách từ Việt Nam đi các nước láng giềng khoảng 8,5 triệu lượt và khách từ các nước vào Việt Nam khoảng 8 triệu lượt.

Không bổ sung thêm các KKT cửa khẩu vào quy hoạch

Theo Quyết định, trong giai đoạn 2013-2020, không bổ sung thêm các KKT cửa khẩu vào quy hoạch và chưa xem xét thành lập mới các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008.

Bên cạnh đó, sáp nhập 3 KKT cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang thuộc tỉnh Cao Bằng đã được áp dụng cơ chế, chính sách theo Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ thành Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng để tạo thuận lợi trong quản lý và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm đúng tiêu chí và điều kiện “bao gồm các đơn vị hành chính liền kề, không tách biệt về không gian” theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2030, chỉ xem xét thành lập các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

Lựa chọn một số KKT cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển

Quyết định nêu rõ, lựa chọn một số KKT cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong từng giai đoạn theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Giai đoạn 2013-2015, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đối với nhóm 8 KKT cửa khẩu đã được lựa chọn để tập trung đầu tư tại văn bản số 2074/TTg-KTTH  ngày 7/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ tối thiểu 70% tổng nguồn vốn trong kế hoạch hằng năm hỗ trợ cho các KKT cửa khẩu.

Giai đoạn sau 2015, đánh giá, xếp loại các KKT cửa khẩu theo các tiêu chí và điều kiện được phê duyệt để lựa chọn, tập trung đầu tư.

Đối với các KKT cửa khẩu không được lựa chọn, tập trung đầu tư, ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần để hoàn thiện một số công trình hạ tầng thiết yếu đang thực hiện. Các địa phương chủ động huy động các nguồn vốn và hình thức đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của KKT cửa khẩu được thành lập tại địa phương.

Hoàng Diên