(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính nêu rõ cần công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định rõ về tự kiểm tra chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm quy định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện việc quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để đảm bảo chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.

Đối với kiểm tra chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước: Kiểm tra định kỳ, hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính; việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng theo mức chất lượng doanh nghiệp đã công bố; việc công khai thông tin của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ; việc tự kiểm tra của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Trình tự, thủ tục kiểm tra: Cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính ban hành quyết định kiểm tra và gửi doanh nghiệp ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày kiểm tra. Đoàn kiểm tra làm việc với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền; công bố quyết định kiểm tra; thông báo nội dung kiểm tra và các yêu cầu về số liệu, tài liệu, phương tiện phục vụ cho việc kiểm tra.

Kiểm tra đột xuất: Trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính do các doanh nghiệp cung ứng trong phạm vi cả nước.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn quản lý.

Quyết định kiểm tra đột xuất; thời gian và nội dung kiểm tra được thông báo cho doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

Đối với công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính, dự thảo nêu rõ: Cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính công khai thông tin về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính và việc chấp hành các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trang tin điện tử và có chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” tại trang chủ của trang tin điện tử để công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương