(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Tòa án nhân dân tối cao đã đề xuất quy định thông qua án lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đây là điểm mới so với Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ hiện hành.

Ảnh minh họa

Cụ thể, dự thảo đề xuất quy định thông qua án lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:

Tại phiên toàn thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền lựa chọn, thông qua nội dung trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán về vụ việc đã giải quyết là án lệ. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành và được ghi vào biên bản phiên họp. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đối với quyết định giám đốc thẩm được lựa chọn là nguồn án lệ; xây dựng dự thảo Án lệ được công bố và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Hội đồng xét xử gồm 5 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn, thông qua nội dung trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng xét xử gồm 5 Thẩm phán về vụ việc đã giải quyết là án lệ.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đối với quyết định giám đốc thẩm được đề xuất là nguồn án lệ; xây dựng dự thảo Án lệ được công bố và báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại phiên họp gần nhất để thảo luận, cho ý kiến. Quyết định lựa chọn, thông qua nội dung trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán về vụ việc đã giải quyết là án lệ phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành, được ghi vào biên bản phiên họp và là căn cứ để Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thông qua án lệ. Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung quy định: Phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua án lệ có thể có sự tham gia của đại diện Bộ Công an (trong trường hợp thông qua án lệ về lĩnh vực hình sự), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn