(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên như sau: Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện ít nhất mỗi tuần 3 lần, mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút. Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên tổng số dân trên địa bàn.

Tiêu chí số gia đình thể thao được đề xuất như sau: Gia đình thể thao là số gia đình có từ 50% trở lên tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Tiêu chí số gia đình thể thao được xác định bằng tỷ lệ % tổng số gia đình thể thao trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được đề xuất là: Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao và tham gia hoạt động phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở. Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định bằng tỉ lệ % tổng số cộng tác viên trên tổng số dân trên địa bàn.

Bộ cũng đề xuất tiêu chí số câu lạc bộ thể thao như sau: Câu lạc bộ thể thao bao gồm: 1- Câu lạc bộ thể thao cơ sở là tổ chức tự nguyện được thành lập tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp; 2- Cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao (không bao gồm các câu lạc bộ, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao chuyên nghiệp).

Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao được xác định bằng số lượng các câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn.

Tiêu chí số công trình thể thao được đề xuất bao gồm: Số lượng nhà tập luyện, thi đấu thể thao, gồm: Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng; tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn môn. Số lượng bể bơi gồm: Tổng số bể bơi có chiều dài 50m; tổng số bể bơi có chiều dài 25m; tổng số các loại bể bơi khác. Số lượng sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời, gồm: Tổng số sân vận động có khán đài; tổng số sân vận động không có khán đài; tổng số sân bóng đá mini; tổng số sân bóng chuyền; tổng số sân bóng rổ; tổng số sân cầu lông; tổng số sân Tennis; tổng số các loại sân tập khác. Tiêu chí số công trình thể thao được tính bằng tổng số công trình thể dục thể thao đang sử dụng cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn

Về tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm, theo dự thảo, giải thể thao quần chúng là các giải quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Luật Thể dục thể thao năm 2006 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018. Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm được xác định bằng tổng số các giải thể thao quần chúng trên địa bàn do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức.

Mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý dự thảo tại đây.

Tuệ Văn