(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, xây dựng, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1- Đảm bảo tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan; 2- Bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, khoa học và kịp thời; 3- Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, lưu trữ lâu dài, khai thác và sử dụng thông tin đúng mục đích theo quy định của pháp luật bằng công nghệ thông tin; 4- Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản theo quy định của pháp luật; 5- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản phải bảo đảm phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng; 6- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.

Dự thảo nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được xây dựng trên cơ sở nguồn tài liệu, dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định của pháp luật. Thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản là nguồn thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách xây dựng, phát triển bền vững thủy sản của quốc gia, địa phương và của các tổ chức, cá nhân có liên quan phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

Theo dự thảo, kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước dành cho thủy sản (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản bao gồm: Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ xây dựng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; bảo đảm vận hành hệ thống mạng thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; thu thập, xử lý, cập nhật, tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

Dự thảo cũng nêu rõ yêu cầu về nội dung cơ sở dữ liệu về nuôi trồng Thuỷ sản; cơ sở dữ liệu về khai thác thủy sản; cơ sở dữ liệu về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn