(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự thảo Nghị định đề xuất quy định hướng dẫn Khoản 10 Điều 10 Luật Thủy sản 2017, trong đó quy định chi tiết về trình tự, thủ tục công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; sửa đổi, bổ sung, thu hồi quyết định công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng; nội dung chủ yếu của phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực thực hiện đồng quản lý; nội dung chủ yếu của quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; cộng tác viên cộng đồng; chế độ báo cáo về thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đây là nội dung mới được đề cập trong Luật, do đó dự thảo Nghị định đề xuất hướng dẫn rất chi tiết về trình tự công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý và tập trung hướng dẫn về căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tiễn để quyết định việc có hay không công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.

Bên cạnh đó, để huy động được các lực lượng ngoài cộng đồng tham gia vào thực hiện đồng quản lý, dự thảo Nghị định đề xuất hướng dẫn về cộng tác viên cộng đồng. Để việc triển khai thực hiện hiệu quả và có sự kết nối giữa cơ quan quản lý với tổ chức cộng đồng, dự thảo Nghị định cũng hướng dẫn về chế độ báo cáo về việc thực hiện đồng quản lý của tổ chức cộng đồng.

Cộng tác viên cộng đồng

Dự thảo nêu rõ, cộng tác viên cộng đồng là cá nhân tự nguyện tham gia, hỗ trợ người dân, tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Điều kiện cộng tác viên cộng đồng như sau: Cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe tốt; tự nguyện đăng ký tham gia; có chứng chỉ đào tạo, tập huấn về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cộng tác viên cộng đồng được đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân tham gia đồng quản lý; hỗ trợ cộng đồng thành lập tổ chức, xây dựng phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; hỗ trợ tổ chức cộng đồng trong quá trình thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản tại địa phương tiếp nhận đăng ký và điều phối, giám sát hoạt động của cộng tác viên cộng đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn