(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định về quản lý Khu bảo tồn biển.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mỗi khu bảo tồn biển được phân chia thành 3 phân khu chức năng sau: 1- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển được xác định để bảo toàn nguyên vẹn, giữ nguyên hiện trạng và theo dõi diễn biến tự nhiên của các loài động vật, thực vật và các hệ sinh thái tự nhiên; 2- Phân khu phục hồi sinh thái là vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển được xác định để triển khai các hoạt động phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật và các hệ sinh thái tự nhiên; 3- Phân khu dịch vụ - hành chính là vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển được xác định để triển khai các hoạt động dịch vụ - hành chính, hoạt động thủy sản có kiểm soát.

Về vùng đệm của khu bảo tồn biển, mục đích của vùng đệm là nhằm ngăn ngừa, giảm nhẹ sự xâm hại của người dân vào khu bảo tồn biển; phát triển sinh kế, thu hút người dân tham gia các hoạt động của khu bảo tồn biển thông qua sự phối hợp của Ban quản lý khu bảo tồn biển, chính quyền và người dân địa phương sinh sống trong vùng đệm. Vùng đệm của khu bảo tồn biển bao gồm diện tích vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển bao quanh khu bảo tồn biển; diện tích đảo, quần đảo, ven biển tiếp giáp với ranh giới trong của khu bảo tồn biển.

Quản lý hoạt động trong khu bảo tồn biển và vùng đệm

Theo dự thảo, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt được triển khai các hoạt động như: Thả phao đánh dấu ranh giới trên biển; nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển.

Phân khu phục hồi sinh thái được triển khai các hoạt động như: Nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hoạt động giáo dục, đào tạo và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển; phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật, hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn biển; phương tiện thủy không lắp động cơ; bơi, lặn để quan sát đáy biển; tàu chờ người tham quan du lịch được dừng, thả neo theo hướng dẫn và quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác được đi qua vô hại, không được dừng và thả neo, trừ trường hợp bất khả kháng.

Phân khu dịch vụ - hành chính được triển khai các hoạt động như: Nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các hoạt động giáo dục, đào tạo và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển; nuôi trồng thuỷ sản khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định và theo quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển; các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác được đi qua vô hại, nhưng không được dừng và thả neo, trừ trường hợp bất khả kháng; xây dựng các công trình hạ tầng phục hoạt động của Ban quản lý, công trình phục vụ du lịch sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vùng đệm được thực hiện các hoạt động trên. Bên cạnh đó, khai thác thuỷ sản theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý khu bảo tồn biển; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nghĩa vụ tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển

Theo dự thảo, tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học sinh, sinh viên thực hiện việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập tại khu khu bảo tồn biển có nghĩa vụ gửi kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập tại khu bảo tồn biển cho Ban quản lý 10 ngày làm việc trước khi thực hiện; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập theo đúng nội dung, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ sự hướng dẫn của Ban quản lý khu bảo tồn biển; báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học cho Ban quản lý khu bảo tồn biển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn một tháng sau khi kết quả nghiên cứu được nghiệm thu; thu thập mẫu vật, nguồn gen của những loài với số lượng được xác định tại chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được duyệt; chi trả chi phí dịch vụ cho Ban quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

Đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học sinh, sinh viên nước ngoài thì chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập tại khu bảo tồn biển phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận bằng văn bản và thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật đối với người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái liên quan đến khu bảo tồn biển phải có nghĩa vụ phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển xây dựng đề án, dự án du lịch sinh thái trong khu bảo tồn biển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai các hoạt động phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt của khu bảo tồn biển; tuân thủ sự hướng dẫn, chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển; chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường trên phần diện tích được giao; tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, tái tạo, phục hồi các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái tự nhiên do Ban quản lý khu bảo tồn biển; phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học cho khách du lịch; không nuôi nhốt trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; tạo điều kiện, ưu tiên đào tạo và tuyển dụng người dân địa phương tham gia các dịch vụ du lịch sinh thái; chi trả chi phí dịch vụ cho Ban quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

Cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển có nghĩa vụ chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển, các quy định của ban quản lý khu bảo tồn biển; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển; tham gia hoạt động tái tạo, phục hồi các loài thủy sinh, hệ sinh thái trong khu bảo tồn biển; thông báo ngành nghề hoạt động đối với Ban quản lý khu bảo tồn biển khi tổ chức các hoạt động có liên quan đến nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn