(Chinhphu.vn) - Chung cư Him Lam Chợ Lớn hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Trần Kim Dũng, đại diện Ban Quản trị Chung cư hỏi, tỷ lệ 51% phải đạt khi lấy ý kiến cư dân bằng văn bản để thông qua nghị quyết căn cứ vào số phiếu phát ra hay số phiếu thu vào?

Cụ thể, Ban Quản trị có vấn đề quan trọng cần lấy ý kiến cư dân, do có 1.500 căn hộ, Ban Quản trị dự kiến phát ra 1.500 phiếu, có thể chỉ thu về 1.000 phiếu, 500 phiếu còn lại là của những hộ không quan tâm nên không trả lời bằng phiếu. Như vậy để thành nghị quyết thì phải đạt tối thiểu 51% của 1.500 hay của 1.000 căn hộ?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 102 Luật Nhà ở năm 2014, mọi quyết định của hội nghị nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu. Trường hợp hội nghị nhà chung cư quyết định thông qua bằng hình thức bỏ phiếu thì việc xác định tỷ lệ đa số được tính trên tổng số người đủ điều kiện và tham dự hội nghị

Đề nghị ông Trần Kim Dũng đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, trả lời.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chung cư , hội nghị nhà chung cư , ban quản trị