(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn từ 100 triệu USD lên 180 triệu USD.

Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước duyệt trong năm 2019; thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp, Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký.