(Chinhphu.vn) – Trường hợp ông Nguyễn Văn Thông vừa là người hoạt động không chuyên trách ở xã vừa là đại biểu HĐND cấp xã đương nhiệm, do đó ông thuộc đối tượng tham gia BHYT theo đối tượng đại biểu HĐND cấp xã đương nhiệm và được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Ông Nguyễn Văn Thông (tỉnh Quảng Ninh) là đại biểu HĐND của phường khóa 2016 - 2021, cán bộ không chuyên trách của phường. Theo quy định thì ông được cấp thẻ BHYT, nhưng kế toán phường đã báo cắt giảm BHYT của ông, làm BHYT bắt buộc đối với cán bộ không chuyên trách và cắt đóng BHXH tự nguyện. Ông đã đề nghị nhiều lần nhưng không được làm hồ sơ.

Tháng 6/2017 ông Thông bị truy thu tiền BHYT từ năm 2016 và 2017 trong khi không được hưởng BHYT và cũng không được tính thời gian đóng BHYT liên tục. Ông Thông hỏi, như vậy có đúng không? 

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Về tham gia BHXH: Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2016. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí, tử tuất; trong đó người tham gia đóng 8%, đơn vị đóng 14%.

Về tham gia BHYT: Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm đ Khoản 3 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia BHYT:

“Điều 12: Đối tượng tham gia BHYT:

- Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng, bao gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm;”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014: Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: Do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và UBND cấp xã đóng.

Như vậy, ông vừa là người hoạt động không chuyên trách ở xã vừa là đại biểu HĐND cấp xã đương nhiệm, do đó ông thuộc đối tượng tham gia BHYT theo đối tượng đại biểu HĐND cấp xã đương nhiệm và được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Thời gian tham gia BHYT liên tục: Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính: Từ ngày 1/1/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm I Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Đối chiếu với quy định trên, nếu trên thẻ BHYT của ông chưa thể hiện thời gian tham gia liên tục hoặc thể hiện chưa đúng số tháng tham gia liên tục đề nghị ông liên hệ với BHXH thị xã Quảng Yên để được biết chi tiết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , truy thu , bắt buộc , thẻ BHYT