(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn hoàn thiện nhiệm vụ Đề án, bố trí nguồn lực và phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện công việc được giao theo đúng kế hoạch.

Đây là một trong những nội dung cơ bản tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 20/2 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo Đề án của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018, ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cho biết: Bộ Xây dựng đã cùng các bộ, địa phương và các cơ quan thực hiện Đề án chủ động thực hiện các công việc được giao, phối hợp triển khai và đã hoàn thành cơ bản khối lượng công việc theo kế hoạch .

Theo đó, về đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị: đã trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, đặc biệt là các nội dung đổi mới đã được sự đồng thuận rất cao của xã hội

Đối với các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, hiện công tác rà soát hệ thống định mức xây dựng đã cơ bàn hoàn thành, bước đầu cho thấy những kết quả tích cực. Qua đó, phần xây dựng đã rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức. Phần định mức hạ tầng kỹ thuật đô thị đã rà soát 349/349 định mức và sửa đổi 168 mức. Phần suất vốn đầu tư, giá trị bộ phận kết cấu có 596 tổng số suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu đã được rà soát, kiểm tra, đánh giá.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo tính toán suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường cao tốc theo quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường. Dự kiến sau khi lấy ý kiến góp ý của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan sẽ hoàn thiện kết quả tính toán suất vốn đầu tư 1km đường cao tốc sửa đổi.

Báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cũng thẳng thắn chỉ rõ, đến nay mới chỉ có 3/7 Bộ đã có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đối với các định mức do các bộ chuyên ngành công bố.

Đối với các định mức đặc thù do UBND các tỉnh công bố: Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã nhận được 34/63 Kế hoạch rà soát định mức đặc thù theo hướng dẫn tại Quyết định số 637/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về nghiên cứu ban hành các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế: Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và đưa nội dung các phương pháp mới vào dự thảo Nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết của các phương pháp mới sẽ được quy định chi tiết tại các thông tư hướng dẫn Nghị định mới trong quý II/2019.

Trong năm 2018, Bộ Xây dựng đã thực hiện thành công các hoạt động quảng bá, truyền thông về Đề án. Thông qua các hoạt động quảng bá, truyền thông, đã nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ và phản hồi tích cực từ hầu hết các chủ thể có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng.

Đại diện cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đối với các định mức do Bộ Xây dựng công bố từ kết quả rà soát định mức dự toán trong thời gian qua, bất cập, tồn tại ở một số Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và một số địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2019 sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện và ban hành Quyết định về quy chế chi tiêu tài chính đặc thù để phục vụ hiệu quả công tác thanh toán, giải ngân của Đề án.

Sau khi 2 Nghị định mới được Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện 15 thông tư hướng dẫn về công cụ, phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới, dự kiến các Thông tư hướng dẫn sẽ được ban hành trong quý I/2019.

Đồng thời cùng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương sẽ thực hiện xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị mới trên cơ sở các thông tư hướng dẫn về phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới.

Công tác xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị mới sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị; khảo sát kinh nghiệm hợp tác quốc tế đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế theo đúng kế hoạch và tiến độ triển khai của Đề án.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đã đạt được và những bất cập hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng đề nghị trong quý I/2019, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn hoàn thiện nhiệm vụ Đề án, bố trí nguồn lực và phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện hiệu quả các công việc được giao để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                                                        Toàn Thắng