(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp thứ 31 diễn ra vào sáng 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trình bày Tờ trình về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018 của dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã giao cho Bộ Xây dựng trước khi có Quyết định chuyển Dự án về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để Dự án được triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc điều chuyển vốn là bảo đảm giao vốn đúng cơ quan quản lý, sử dụng nguồn vốn cho dự án nêu trên. Việc điều chuyển kinh phí nêu trên giữa hai cơ quan không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định.

Do vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật Đầu tư công và khoản 2, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2018 là đúng thẩm quyền.

Về phương án điều chuyển, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc điều chuyển vốn NSNN giữa hai cơ quan, theo đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng, tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020; đồng thời, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng, tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Biểu quyết tại phiên họp, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, giảm đầu tư công trung hạn nguồn NSNN của Bộ Xây dựng, tăng nguồn ngân sách cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN năm 2018 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây Dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội./.

Nguyễn Hoàng