(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể. Theo đó, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trang thiết bị cần thiết ban đầu, nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu)…

Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập là: Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau: Không còn chức năng, nhiệm vụ; ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Số lượng cấp phó không quá 3 người

Dự thảo cũng đề xuất về số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ quản lý ngành hướng dẫn tiêu chí xác định số lượng cấp phó cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Không quá 03 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ: Không quá 02 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ: Không quá 02 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc Cục thuộc Bộ và Tổng cục: Không quá 02 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Không quá 03 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Không quá 02 người.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc Sở: Không quá 01 người.

Thời hạn thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Về thời hạn thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn thẩm định là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương thì thời hạn thẩm định là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thời hạn quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định, cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh