(Chinhphu.vn) - Để kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hôm nay 13/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo một số Bộ, ngành cử người tham gia Ủy ban này.

Cụ thể, các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Công an, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam khẩn trương cử người tham gia Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, gửi về Cơ quan Thường trực Ủy ban (Bộ Giao thông vận tải) trước ngày 15/9/2011.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm mời thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ủy ban.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất việc thành lập Ủy ban An toàn giao quốc gia để Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18/9/2011.

Bộ phận Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đặt tại Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai quyết liệt công tác bảo đảm an toàn giao thông

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các Bộ Công an, Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cả nước theo các giải pháp đã nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ, kiên quyết thực hiện các giải pháp mạnh, cấp bách, hiệu quả để thực sự tạo sự chuyển biến trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước hạn chế, tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng thời, chuẩn bị công tác đánh giá, tổng kết tình hình triển khai các Nghị quyết của Chính phủ vào tháng 12/2011, đề xuất kế hoạch cụ thể cho năm 2012 trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đức Nam