(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế vừa có Quyết định 868A/QĐ-TCT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai kế hoạch là tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp ủy và chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế. Cụ thể, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế đảm bảo tinh gọn, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các vụ, đơn vị.

Đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó: đến năm 2020 sẽ thực hiện sắp xếp lại 548/711 Chi cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực (giảm 291/711 Chi cục Thuế), cụ thể: Năm 2018 thực hiện việc sắp xếp lại 327 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 154 Chi cục Thuế khu vực (giảm 173 Chi cục), cụ thể: ghép 192 Chi cục Thuế thành 90 Chi cục Thuế khu vực (giảm 102 Chi cục), hoàn thành trước ngày 01/7/2018; Thực hiện ghép 135 Chi cục Thuế thành 64 Chi cục Thuế khu vực (giảm 71 Chi cục), hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

Năm 2019, thực hiện sắp xếp lại 53 Chi cục Thuế thành 25 Chi cục Thuế khu vực (giảm 28 Chi cục).

Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 168 Chi cục Thuế thành 78 Chi cục Thuế khu vực (giảm 90 Chi cục).

KL