(Chinhphu.vn) – Năm 2017, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có chuyển biến mạnh mẽ với nhiều mô hình sáng tạo qua đó đã góp phần phát huy dân chủ của người dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh VGP Toàn Thắng

Theo đánh giá, năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC); tập trung đánh giá kết quả thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII); đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí với các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa...

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương đã có nhiều đổi mới nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổ chức hội nghị chuyên đề. Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp với chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội hướng dẫn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở dần đi vào nề nếp. Qua đó nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có chuyển biến. Kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ.

Công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chế độ công vụ, công chức, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính.

Qua thực hiện QCDC đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài; góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của Chính phủ “Tăng cường kỷ cương đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững” nhằm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp không ngừng được phát huy; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những mô hình mới, sáng tạo nhằm tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở thực sự có sức lan tỏa rộng lớn và đi vào chiều sâu trong những năm tới. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở khẳng định qua thực hiện QCDC ở cơ sở người dân ngày càng thấy vai trò của mình trong đời sống xã hội, quan trọng nhất điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh việc thể chế hóa có những bước đi tiến bộ với nhiều luật, đạo luật được ban hành đã tạo điều kiện phát huy dân chủ của người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; trực diện vào những vấn đề của dân như cải cách hàng chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, dịch vụ công đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận…

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát, chọn khu vực Đông Nam Bộ, biên giới phía Bắc và các bộ, ngành trực tiếp với dân về thủ tục hành chính như: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… để tiến hành kiểm tra giám sát.

                                                                                                                          Toàn Thắng