(Chinhphu.vn) – Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập để có thể tổ chức được kỳ thi thăng hạng trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Tấn Thành là giảng viên 1 trường đại học ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông được biết, ngày 13/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính vào quý 4/2016 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về kỳ thi này.

Các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, trong đó có trường của ông Thành đã tổ chức sơ tuyển giảng viên đủ tiêu chuẩn dự thi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên hiện có thông tin cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức kỳ thi này nữa mà sẽ có hình thức khác để xét thăng hạng giảng viên. Ông Thành đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin để các giảng viên được rõ.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1249/BGDĐT-NGCBQLCSGD gửi Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng năm 2016 và kèm theo Đề án thí điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ngày 15/4/2016, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1732/BNV-CCVC trả lời thống nhất tổ chức thí điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thi thăng hạng năm 2016.

Ngày 17/9/2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 4325/BNV-CCVC thay thế Công văn số 1732/BNV-CCVC, trong đó yêu cầu tất cả giảng viên trước khi dự thi thăng hạng phải được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV).

Đến ngày 16/6/2017, Bộ Nội vụ đã giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục lập cho 15 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện.

Hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ đang triển khai tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy.

Vì lý do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức được kỳ thi thăng hạng như dự kiến trong năm 2016.

Ngày 27/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc lùi thời gian thi gửi tới các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký dự thi.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập để có thể tổ chức được kỳ thi thăng hạng trong thời gian sớm nhất.

Việc tổ chức thi thăng hạng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thăng hạng viên chức , giảng viên , chức danh nghề