(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Đức Thành (Bắc Giang) được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu vào năm 2012 do đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH, chứng nhận không có thời hạn.

Hiện nay, theo Khoản 5, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT thì chứng nhận bồi dưỡng được cấp theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH của ông vẫn có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.

Tuy nhiên, theo Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT thì chứng chỉ đấu thầu cơ bản có thời hạn 5 năm.

Ông Thành hỏi, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của ông cấp theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH sau 5 năm kể từ ngày Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực sẽ xin cấp lại tại đơn vị đã cấp chứng nhận bồi dưỡng cho ông hay phải thi sát hạch và cấp mới?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do các cơ sở đào tạo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu vẫn có giá trị sử dụng và tương đương với chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu được cấp theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH vẫn có giá trị sử dụng và tương đương với chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản. Các chứng chỉ này không giới hạn thời gian sử dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ , thi sát hạch , cấp mới , nghiệp vụ đấu thầu