(Chinhphu.vn) – Ông nội của ông Nguyễn Trọng Thành (tỉnh Nghệ An) hoạt động cách mạng giai đoạn 1930-1931 bị địch bắn chết, năm 2007 bố của ông Thành làm hồ sơ đề nghị công nhận cán bộ lão thành cách mạng cho ông nội của ông.

Trong thời gian giải quyết hồ sơ, bố của ông Thành bị bệnh và chết. Tháng 2/2012, Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định công nhận cán bộ lão thành cách mạng và giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho thân nhân với mức trợ cấp 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đề nghị ông Thành làm hồ sơ nhận trợ cấp theo hàng thừa kế là cháu với mức 10 triệu đồng, còn quyết định trợ cấp vẫn ghi 50 triệu đồng. Ông Thành hỏi, việc chi trả trợ cấp như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 1739-QĐ/TU ngày 28/2/2012 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-NCC ngày 20/4/2012 về việc trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần cho bố của ông Nguyễn Trọng Thành, sinh năm 1923 là con đẻ của cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Khánh, sinh năm 1904, với mức trợ cấp 50 triệu đồng.

Ngày 14/1/2013, Huyện ủy Thanh Chương có Tờ trình số 76-TTr/HU về việc xem xét sửa lại thân nhân người hoạt động cách mạng, kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp 1 lần cho ông Nguyễn Trọng Thành, sinh năm 1956 là cháu của cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Khánh.

Ngày 26/8/2003, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-NCC về việc điều chỉnh trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần cho ông Nguyễn Trọng Thành, đồng thời hủy bỏ Quyết định số 915/QĐ-NCC ngày 20/4/2012 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Vậy việc thực hiện trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần cho ông Nguyễn Trọng Thành, với mức trợ cấp 10 triệu đồng là đúng quy định.

 

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp , thân nhân , hoạt động cách mạng