(Chinhphu.vn) - Tiếp tục phiên họp thứ 25, chiều 11/7, UBTVQH đã cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo thẩm tra việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, trên cơ sở Tờ trình số 559/TTr-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, ngày 18/6/2018, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra về nội dung này.

Căn cứ ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội dung liên quan và trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về nội dung này theo Tờ trình số 249/TTr-CP ngày 03/7/2018.

Ngày 4/7/2018, Ủy ban TCNS đã họp phiên toàn thể để thẩm tra nội dung này. Căn cứ ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến phối hợp thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban TCNS báo cáo cho rằng, trong những năm vừa qua, nguồn kinh phí được phân bổ cho Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của UBTVQH đã bảo đảm cho Tổng cục Thuế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH ngày 18/12/2015 của UBTVQH thì kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế được bảo đảm từ NSNN.

Tuy nhiên, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hằng