(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Xuân Sơn (Hà Nội) hỏi, nhiệm vụ thiết kế có bắt buộc phải lập với các dự án đầu tư xây dựng hay không? Với công trình năng lượng, cấp I, sử dụng vốn khác thì lập thế nào và chủ đầu tư có thể tự lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng, cấp I, sử dụng vốn khác), chủ đầu tư có nghĩa vụ xác định nhiệm vụ thiết kế theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng); việc xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: NHiệm vụ thiết kế , công trình , dự án