(Chinhphu.vn) - Công ty ông Trần Tuấn Nghĩa (Hải Phòng) đang làm các thủ tục đầu tư công trình đường dây điện 22kV, công ty vốn 100% nước ngoài. Theo phụ lục I Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì công trình này là công trình năng lượng cấp IV.

Theo Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì không nêu rõ công trình cấp IV do cơ quan nào thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế cơ sở dự án đã được Sở Công Thương thẩm định. Hiện nay thiết kế bản vẽ thi công đang được triển khai. Tuy nhiên Công ty của ông Nghĩa đang lúng túng trong việc xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế bản vẽ thi công nên đề nghị được hướng dẫn.

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình xây dựng vốn khác được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với công trình cấp IV, sử dụng nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thẩm định , thiết kế , dự toán