(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết (tuyetntt@...) là công chức Văn phòng HĐND và UBND của thị xã, được điều động sang làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã. Bà Tuyết hỏi, sau khi được điều động bà có được xác định là công chức và hưởng phụ cấp công vụ nữa không?

Ảnh minh họa
Theo bà Tuyết phản ánh, ngày 8/4/1981 bà nhập ngũ vào quân đội, sau đó làm Văn thư-Bảo mật tại Ban chỉ huy Quân sự thị xã. Ngày 28/4/1985 bà chuyển ngành làm văn thư kiêm lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã; làm chuyên viên tổng hợp, chuyên viên phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư chuyên trách thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Giấy thôi trả lương của cơ quan cũ ghi mức lương và phụ cấp công vụ 25% hiện hưởng.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Tuyết hỏi như sau:

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các điều ước quốc tế khác về hoạt động nhân đạo mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên và theo Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm công tác nhân đạo.

Căn cứ Điểm 9, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là 1 trong 28 tổ chức thuộc danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Công chức được luân chuyển

Theo Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, vẫn được xác định là công chức và do các tổ chức đó trả lương.

Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về trường hợp công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP bao gồm các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

- Các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

- Công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức.

Công chức trong Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Theo khoản 1 Điều 6 Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-BNV ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) thì Hội Chữ thập đỏ được tổ chức, bao gồm:

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội Chữ thập đỏ huyện, quận và tương đương;

- Hội Chữ thập đỏ xã, phường và tương đương.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết là công chức Văn phòng HĐND và UBND thị xã, được điều động giữ chức vụ Hội Chữ thập đỏ thị xã.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV thì công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức, khi giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

Theo đó công chức được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt như Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở Trung ương, cấp tỉnh thì vẫn được xác định là công chức.

Đối với công chức được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch tại Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không được xác định là công chức theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV.

Do không được xác định là công chức theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP cho nên người giữ chức vụ Phó Chủ tịch tại Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp công cụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Công chức , xác định công chức