(Chinhphu.vn) – Theo quy định của Luật Đấu thầu, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do vậy, việc đưa ra yêu cầu về nhân sự đối với gói thầu kiểm toán thực hiện theo pháp luật về kiểm toán.

Theo phản ánh của ông Phan Việt Hiếu (TPHCM), hồ sơ mời thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đưa ra yêu cầu kiểm toán viên hành nghề phải có bằng kỹ sư xây dựng phù hợp với loại công trình được kiểm toán.

Tuy nhiên, theo Điều 14, 15 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 thì không có quy định kiểm toán viên hành nghề phải có bằng kỹ sư xây dựng phù hợp với loại công trình được kiểm toán khi kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ông Hiếu hỏi, hồ sơ mời thầu có vi phạm quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là "Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng" không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với trường hợp của ông Hiếu, việc lập hồ sơ mời thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên. Việc đưa ra yêu cầu về nhân sự đối với gói thầu kiểm toán thực hiện theo pháp luật về kiểm toán.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , hồ sơ mời thầu