(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Ngọc Nam (ngocnam.cic@...) hỏi: Công trình nhỏ hơn 15 tỷ đồng chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có cần làm quyết định phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của ông Nam như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để trình người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Như vậy, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đều phải được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Đối với các công trình thực hiện trước ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/4/2013), thì thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chỉ cần thẩm định, không cần làm quyết định phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Việc thanh, quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân