(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Sáu (tỉnh Ninh Bình) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tại điểm c, khoản 1, Điều 28 Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

Bà Sáu hỏi, tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản là những tài sản gì, được quy định ở văn bản nào? Ý kiến của cơ quan chuyên môn ở đây được hiểu là cơ quan nào?

Về vấn đề này, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 25 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định các trường hợp thanh lý tài sản nhà nước như sau:

- Đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng.

- Bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả.

- Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, đối với tài sản đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng và tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng thuộc trường hợp được thanh lý tài sản, trừ trường hợp phá dỡ để giải phóng mặt bằng. Đối với các tài sản Nhà nước thực hiện quản lý chất lượng thì phải có xác nhận của cơ quan quản lý chuyên môn. Việc xác định chất lượng tài sản này phải căn cứ vào từng loại tài sản cụ thể.

Với công trình xây dựng thuộc trụ sở làm việc

Việc bảo trì công trình xây dựng; việc tiếp tục sử dụng đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế; việc xử lý đối với công trình, bộ phận công trình không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng được quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 16/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Việc kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (Thông tư này được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

Về niên hạn sử dụng công trình xây dựng được quy định tại QCVN 03:2012/BXD do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với các công trình xây dựng khi thanh lý phải có xác nhận chất lượng của cơ quan kiểm định thuộc ngành xây dựng.

Đối với xe ô tô

Theo quy định tại hiện hành của pháp luật đối với các phương tiện giao thông cơ giới được phép lưu hành phải có chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp định kỳ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Niên hạn sử dụng xe ô tô được quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người và Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thanh lý đối với xe ô tô phải có xác nhận chất lượng của cơ quan đăng kiểm.

Chinhphu.vn