(Chinhphu.vn) - Với 87,47% số đại biểu tán thành, sáng 18/6, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2016.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII, QH tiến hành giám sát tối cao, tập trung vào một số nội dung: Thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2016.

QH cũng xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII của QH, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước; xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 QH khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu QH nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ hai, QH xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016.

QH cũng sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, TANTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, QH khoá XIV. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Cũng tại kỳ họp thứ hai, QH sẽ tập trung giám sát chuyên đề Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nghị quyết cũng quy định, căn cứ vào chương trình giám sát của QH, Ủy ban thường vụ QH, HĐND, các Ủy ban của QH xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban.

Các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

QH giao Ủy ban Thường vụ QH tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2016.

Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của QH, đoàn đại biểu QH và đại biểu QH trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát.

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban Thường vụ QH.

Linh Đan