(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Cường (Bình Định) bị khuyết tật do bị sốt bại liệt từ nhỏ. Từ năm 2015, ông được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT. Nay ông Cường xin đi làm và được ký hợp đồng lao động, Công ty tiếp tục đóng BHYT cho ông. Vậy, trường hợp của ông Cường có bị coi là đóng trùng BHYT không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Cường như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014 quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.
 
Khoản 2 Điều 16 của Luật BHYT quy định: “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”.

Trường hợp ông Cường thuộc đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đối tượng thuộc nhóm được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT, nếu đồng thời có 2 thẻ BHYT cấp theo 2 đối tượng này, thì thẻ BHYT đã cấp theo đối tượng thuộc nhóm được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT sẽ xác định là thẻ BHYT cấp trùng và phải được thu hồi theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

 Chinhphu.vn