(Chinhphu.vn) – Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị Nhà nước có chính sách ưu tiên đối với lực lượng công nhân viên quốc phòng, sĩ quan tham gia kháng chiến đã xuất ngũ; quan tâm tặng thưởng Huân, Huy chương cho những người có công, chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam.

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Yên Bái như sau:

Về đề nghị Nhà nước có chính sách ưu tiên đối với lực lượng công nhân viên quốc phòng, sĩ quan tham gia kháng chiến đã xuất ngũ

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó có đối tượng là sĩ quan, công nhân viên quốc phòng đã phục viên, xuất ngũ thôi việc như: Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Nghị định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ.

Theo quy định tại các Nghị định, Quyết định nêu trên thì sĩ quan, công nhân viên quốc phòng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có đủ điều kiện theo quy định, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng, được xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng tùy theo thời gian công tác trong quân đội.

Ngoài chế độ trợ cấp nêu trên, nếu chưa được hưởng chế độ BHYT thì được hưởng chế độ BHYT, khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành. Tính đến nay, toàn quốc đã có gần 3 triệu người được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại các văn bản nêu trên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương và cả nước.

Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn và ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất theo thẩm quyền khi điều kiện kinh tế - xã hội cho phép.

Về đề nghị Nhà nước quan tâm tặng thưởng Huân, Huy chương cho những người có công, chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phái Bắc, phía Tây Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tại Thông báo số 1530/VPCP-TCCV ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ và Hướng dẫn số 1196/BTĐKT-VII ngày 18/6/2014 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, ngày 22/1/2015, Tổng cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 124/HĐ-CT về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa cho các đối tượng trên địa bàn cả nước.

Như vậy, những người có công, chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam của Tổ quốc được xem xét, đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HĐ-CT ngày 22/1/2015 của Tổng cục Chính trị “Về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa".

Chinhphu.vn