(Chinhphu.vn) - Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu dân cư và giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý, điều hành tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó có hạng mục di dời và làm mới, thay thế hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt.

Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định nhà thầu là công ty A, không phải là đơn vị được giao quản lý, khai thác sử dụng công trình.

Trung tâm hỏi, gói thầu di dời và làm mới, thay thế hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt thuộc tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên áp dụng hình thức chỉ định thầu có đúng không?

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện có được coi là một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý gói thầu để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình trên không?

Nhà thầu được lựa chọn để thực hiện gói thầu là công ty A có vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu hiện hành không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Gói thầu di dời và làm mới, thay thế hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Khi áp dụng chỉ định thầu, gói thầu phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu và tuân thủ quy trình chỉ định thầu quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 55 và Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất không phải là đơn vị đang quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt thì Trung tâm phát triển quỹ đất không phải là đơn vị chuyên ngành quản lý hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt.

Chinhphu.vn