(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Trần Văn Lâm (Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm văn phòng phẩm, theo hình thức chào hành cạnh tranh rút gọn. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia gặp vướng mắc liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng.

Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Trong đơn dự thầu của nhà thầu A không ghi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng biểu mẫu chi tiết của hồ sơ dự thầu có nêu cụ thể tiến độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu A không hợp lệ do trên đơn không ghi thời gian thực hiện hợp đồng. Ông Lâm hỏi, tổ chuyên gia đánh giá như vậy đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn, bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá.

Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn.

Đối với trường hợp của ông Lâm, việc đánh giá báo giá thực hiện theo quy định nêu trên và căn cứ nội dung bản yêu cầu báo giá đã phát hành.

Chinhphu.vn