(Chinhphu.vn) - Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước do địa phương thành lập do vậy những người làm việc tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Theo bà Nguyễn Song Hương (Bạc Liêu) tham khảo tại Điều 3 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP có quy định “Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương...".

Tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định này như sau:

“Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

1. Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

3. Các hội được giao biên chế và ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương;

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ công ty Nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn Nhà nước;

6. Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật”.

Bà Hương hỏi, Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, vậy những người làm việc tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu có ý kiến như sau:

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước do địa phương thành lập, do vậy những người làm việc tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Chinhphu.vn