(Chinhphu.vn) – Ông Lê Võ Thanh (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát đánh giá đầu tư chưa?

Ông Thanh cũng muốn biết, chi phí giám sát đánh giá đầu tư là chi phí được tính = 20% * Chi phí quản lý dự án (theo Thông tư số 22/2010/TT-BKHĐT). Vậy chi phí giám sát đánh giá đầu tư có nằm trong chi phí quản lý dự án được tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không?

Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD thì chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng có bao gồm chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thử tĩnh cọc hay không?

Nếu chủ đầu tư thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tính chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD thì là 10 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư lại tính theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nên chi phí này là 13 triệu đồng. Ông Thanh hỏi, chủ đầu tư tính như vậy có sai không?

Trường hợp chủ đầu tư đã thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thì chủ đầu tư có được giải ngân chi phí thẩm định hồ sơ dự thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, đã bao gồm chi phí giám sát đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm 3.7.1, Mục 3.7 trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Gói thầu thử tĩnh cọc thuộc thi công xây dựng thì chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng đã bao gồm chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thử tĩnh cọc.

Chi phí dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

Chinhphu.vn