(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Thủy có 1 mảnh đất thổ cư 180m2 (có nhà ở) tại TP. Bắc Ninh và đang dự định tách một nửa phần đất cho người khác. Vậy, thủ tục chuyển nhượng một phần đất như thế nào và chi phí là bao nhiêu? Khung giá đất hiện hành được quy định thế nào? Thời gian tách thửa đất là bao lâu?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất”.

Tại Khoản 11 Điều  9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định:

“11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp”.

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”.

Tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 26/2017/QĐ/UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh quy định thời gian tách, hợp thửa không quá 8 ngày làm việc; tại Khoản 9 Điều 10 quy định đăng ký biến động đất đai sau khi cấp Giấy chứng nhận, thời gian giải quyết tối đa không quá 8 ngày làm việc.

Căn cứ các quy định nêu trên, trước khi công dân Phạm Thuỷ thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh để thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất; thành phần hồ sơ tách thửa được quy định tại Khoản 11 Điều  9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

Thời gian thực hiện được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 26/2017/QĐ/UBND của UBND tỉnh, tối đa không quá 8 ngày làm việc.

Về số lượng và thành phần hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông được quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;Điểm a, b và c  Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017; thời gian thực hiện được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 26/2017/QĐ/UBND của UBND tỉnh, tối đa không quá 8 ngày làm việc.

Đối với nội dung câu hỏi liên quan tới phần chi phí thực hiện và khung giá đất hiện hành tại khu vực của thửa đất, do câu hỏi của ông không nêu rõ về diện tích tách thửa, vị trí của thửa đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có căn cứ để trả lời. Đề nghị ông liên hệ với Trung tâm hành chính công thành phố Bắc Ninh để được xem xét trả lời cụ thể.

(Theo bacninh.gov.vn)