(Chinhphu.vn) - Người ông của ông Nguyễn Trung Hải (Hòa Bình) có một mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện ông của ông Hải muốn chia mảnh đất làm ba. Ông Hải hỏi, thủ tục tách thửa đất và làm Giấy chứng nhận mới như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung câu hỏi thì thửa đất của người ông của ông Hải đang sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nay gia đình muốn chia thửa đất làm ba. Tuy nhiên câu hỏi không nêu rõ việc chia thửa đất làm ba là chia cho 3 người hay tách thửa đất làm ba phần nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận mang tên một người nhưng nay có nhu cầu để ba người đứng tên trên Giấy chứng nhận mà không chia tách thửa đất thì thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng.

Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận mang tên một người nhưng nay có nhu cầu chia tách thành ba thửa đất thì thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 75 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

(Theo monre.gov.vn)