(Chinhphu.vn) – Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho bên mời thầu. Theo quy định tại Luật Đấu thầu thì một trong tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là “có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity hỏi:

- Trường hợp giá dự thầu của nhà thầu không có sai lệch thiếu nhưng có lỗi số học thiếu quá 10% giá dự thầu thì nhà thầu có vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 43 của Luật Đấu thầu không?

- Trường hợp giá dự thầu của nhà thầu có sai lệch thiếu 8% giá dự thầu và có lỗi số học thiếu 5% giá dự thầu thì nhà thầu có vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 43 của Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có sai lệch dưới 10% giá dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định về xét duyệt trúng thầu nêu trên.

Việc nhà thầu có lỗi số học quá 10% giá dự thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Chinhphu.vn