(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Du lịch THP đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động thể thao dù lượn, mô tô nước, lặn biển... và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh này.

Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Những văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng, gồm:

- Các Luật: Đầu tư; Thể dục, Thể thao; Du lịch;

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Ngoài ra, đối với từng môn thể thao cụ thể có Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn riêng. Trong trường hợp kinh doanh hoạt động thể thao dù lượn, mô tô nước trên biển, lặn biển cụ thể là:

- Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/1/2018 của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay;

- Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn mô tô nước trên biển;

- Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 5/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí;

Quy trình, thủ tục và cơ quan cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại:

- Mục 1, 2, 3, 4, 5 Điều 55 Luật Thể dục, Thể thao;

- Điều 9, 10, 11 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

- Điều 4 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng cục Du lịch đề nghị Công ty TNHH Du lịch THP nghiên cứu kỹ các văn bản trên, chuẩn bị tốt các điều kiện và gửi hồ sơ về UBND thành phố Đà Nẵng xin cấp giấy phép theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn