(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Minh Ngọc hỏi: Chủ tịch UBND xã là người ra quyết định đầu tư trong trường hợp nào? Công trình có tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng, UBND tỉnh hỗ trợ cho UBND xã 1 tỷ đồng để mua thiết bị, UBND huyện hỗ trợ cho UBND xã 200 triệu đồng, còn lại là vốn ngân sách cấp xã. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND xã có là người ra quyết định đầu tư được không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình đầu tư công đã được HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý.

Các tiêu chí phân loại dự án nhóm B, nhóm C được quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật Đầu tư công 2019.

Việc giao UBND cấp xã quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp cao hơn (UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện) dựa trên các quy định/quy chế về việc phân cấp quản lý và thực hiện các dự án có sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước) trên địa bàn do mình quản lý để phù hợp với thực tiễn và năng lực quản lý của từng địa phương.

Chinhphu.vn