(Chinhphu.vn) – Cử tri TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Y tế cho phép các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên và đầu tư, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên được tự quyết định định mức mua sắm trang thiết bị chuyên dùng nhằm tạo điều kiện cho các bệnh viện được chủ động khi có nhu cầu cần thiết, cấp bách (có dịch bệnh, bệnh nhân tăng, phát triển kỹ thuật mới, hư hỏng đột xuất).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TPHCM như sau:

Khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị:

“2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo:

….b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm a khoản này, các bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và  đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và  đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chỉ đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và  đào tạo tại đơn vị”.

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2030/BTC-QLCS ngày 12/2/2018 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gửi các địa phương, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trong đó chỉ đạo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng để làm cơ sở mua sắm, quản lý, sử dụng.

Như vậy, căn cứ các quy định tại các văn bản nêu trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế do các cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg.

Do đó, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế để các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có cơ sở thực hiện.

Chinhphu.vn