(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Minh Lan (Quảng Nam) là giáo viên, có thẻ BHYT mã CH. Tháng 3/2020, con bà nhập ngũ nên bà được cấp thẻ BHYT dành cho thân nhân của quân nhân mã TQ.

Thẻ BHYT bị thu hồi trong trường hợp cấp trùng thẻ BHYT
Bà Lan hỏi, bà dừng mua BHYT để dùng thẻ BHYT mã TQ có được không? Bà cần liên hệ với cơ quan nào để chuyển mã thẻ TQ?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Luật BHYT số 25/2008/QH12, “mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT”.

Đồng thời, Điểm 2, Khoản 7 và Khoản 13, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này. Thẻ BHYT bị thu hồi trong trường hợp cấp trùng thẻ BHYT.

Trường hợp của bà đã được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước (là đối tượng đầu tiên theo quy định nêu trên). Tuy nhiên, nếu bà được cấp thêm 1 thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân quân nhân, thì thẻ BHYT này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng.

Để việc cập nhật dữ liệu về quá trình tham gia BHYT liên tục của bà bảo đảm chính xác, đề nghị bà thông báo ngay cho người thân đang công tác trong quân đội để phối hợp với đơn vị quản lý quân nhân cùng với BHXH Bộ Quốc phòng giảm thu và trả lại thẻ BHYT cấp trùng theo quy định pháp luật.

Chinhphu.vn