(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đang tích cực xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Việc xin ý kiến, tổ chức các hội nghị góp ý đối với các dự thảo được triển khai sâu rộng.


Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, Ban Chỉ đạo Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã thành lập Ban Biên tập xây dựng 2 dự thảo Báo cáo Công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Thời gian qua, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cơ quan hữu quan, Ban Biên tập đã xây dựng hoàn thiện bước đầu 2 Dự thảo báo cáo công tác.

“Báo cáo Công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV chứa đựng nhiều nội dung quan trọng thông qua hoạt động tổng kết Quốc hội để đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm qua”, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết .

Dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV gồm 3. Cụ thể, Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, trong đó đã khái quát về kết quả, khó khăn, bất cập, hạn chế và nguyên nhân về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Phần thứ hai: Tổ chức, phương thức hoạt động và mối quan hệ công tác của Quốc hội. Phần thứ ba: Bài học kinh nghiệm và kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ của Quốc hội trong thời gian tới.

Dự thảo Báo cáo Công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV nhấn mạnh: Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22/5/2016, hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược, tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng; chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng gây bất ổn ở nhiều quốc gia và khu vực.

Ở trong nước, với những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật…

Bên cạnh thành tựu đạt được, kết quả trên một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước; một số đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa có nhiều bứt phá; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã gây mất ổn định, tác động bất lợi đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong điều kiện đó, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ tước, Quốc hội khóa XIV đã luôn đoàn kết, sáng tạo, có những đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đối với hoạt động lập pháp, Quốc hội xác định công tác lập pháp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thiện thể chế - một trong ba đột phá chiến lược. Quốc hội khóa XIV tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và ban hành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước. Tính đến hết tháng 12/2020, Quốc hội khóa XIV đã ban hành 72 luật, 18 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành 2 Pháp lệnh và 23 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trong hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân và cử tri vả nước ghi nhận. Nội dung giám sát đã tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đến văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, đối ngoại, hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Thông qua giám sát, Quốc hội đã kịp thời phát hiện, có các ý kiến kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật; phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn. Hiệu quả hoạt động giám sát đã tác động tích cực đến hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và toàn bộ hoạt động của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn trật tự kỷ cương của đất nước.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội khóa XIV đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung trí tuệ tập thể, xem xét, thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội một cách công khai, minh bạch, khách quan nhưng cũng thận trọng, kỹ lưỡng nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền dân tộc, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nhân dân; nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Quốc hội được thực hiện liên tục, nhất quán, đúng phương hướng, kế hoạch đề ra; quyết dịnh các chính sách lớn về đối ngoại; giám sát việc thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thực hiện các chính sách cơ bản về đối ngoại và quyết định phân bổ ngân sách cho toàn bộ công tác đối ngoại.

Tại Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV do Ban Chỉ đạo Tổng kết Công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tổ chức vào ngày 14/1, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bổ sung và làm sâu sắc hơn các nhận định về thành tựu, kết quả nổi bật, dấu ấn trong nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các ý kiến khẳng định cơ bản đồng tình với bố cục, nội dung của Dự thảo; đề nghị sửa đổi, bổ sung một số vấn đề như cần cân đối, hài hòa về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan của Quốc hội và cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bổ sung số liệu để làm rõ hơn hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ; làm rõ những đổi mới của Quốc hội khóa XIV so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về bài học kinh nghiệm, nhất là về chất lượng đại biểu Quốc hội; đối với các tồn tại, hạn chế cần nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục….

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định, các ý kiến đóng góp tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để Ban Biên tập Dự thảo tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo gửi xin ý kiến các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tới./.

Nguyễn Hoàng