(Chinhphu.vn) - Người được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn…) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Liêm (Phú Yên), Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, “trường hợp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển”.

Ông Liêm hỏi, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sát hạch lên cấp huyện có thời gian công tác đủ 5 năm công tác trở lên, tuy nhiên bằng đại học chưa đủ 5 năm (4 năm 6 tháng) có đủ điều kiện để sát hạch lên công chức cấp huyện hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ đã được Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Việc xem xét, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. Theo đó, người được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn…) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Chinhphu.vn