(Chinhphu.vn) - NHNN đang dự thảo thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành ngân hàng (NH) và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành NH. 

Ảnh minh họa
Việc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NH phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN Việt Nam, của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc NH. Đồng thời phù hợp với phân công, phân cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng NH Trung ương của NHNN Việt Nam; kế thừa các vị trí việc làm có ngạch công chức chuyên ngành NH theo quy định của pháp luật.

Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi thể hiện tính chất công việc, gắn với chức danh, ngạch công chức và nội dung công việc cụ thể; bảo đảm nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều vị trí việc làm, một vị trí việc làm có thể do một hoặc nhiều người đảm nhiệm; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành NH.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NH

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NH được xác định tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành NH thực hiện hoạt động nghiệp vụ mang tính đặc thù của NH Nhà nước. Cụ thể:

Vị trí việc làm về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ NH: Chuyên viên cao cấp về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ NH, chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ NH, chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ NH.

Vị trí việc làm về quản lý hoạt động công nghệ NH: Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động công nghệ NH, chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ NH, chuyên viên về quản lý hoạt động công nghệ NH.

Vị trí việc làm về nghiệp vụ NH Trung ương: Chuyên viên cao cấp về nghiệp vụ NH trung ương, chuyên viên chính về nghiệp vụ NH Trung ương, chuyên viên về nghiệp vụ NH Trung ương, cán sự về nghiệp vụ NH Trung ương, nhân viên về nghiệp vụ NH Trung ương.

Vị trí việc làm về thanh tra, giám sát NH: Thanh tra viên cao cấp về thanh tra, giám sát NH, thanh tra viên chính về thanh tra, giám sát NH, thanh tra viên về thanh tra, giám sát NH.

Vị trí việc làm về kiểm soát NH: Kiểm soát viên cao cấp về kiểm soát NH, kiểm soát viên chính về kiểm soát NH, kiểm soát viên về kiểm soát NH.

Vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền: Chuyên viên cao cấp về phòng, chống rửa tiền, chuyên viên chính về phòng, chống rửa tiền, chuyên viên về phòng, chống rửa tiền.

Vị trí việc làm về đại diện NHNN tại tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế: Chuyên viên cao cấp về đại diện NHNN tại tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, chuyên viên chính về đại diện NHNN tại tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

Vị trí việc làm về quản lý tổ chức tín dụng: Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng, chuyên viên chính về quản lý tổ chức tín dụng, chuyên viên về quản lý tổ chức tín dụng.

NHNN đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên trang Cổng Thông tin điện tử NHNN./.