(Chinhphu.vn) - Công trình xây dựng trụ sở có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Sau khi thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì có nội dung phát sinh dự toán, thiết kế (giá trị 100 triệu đồng) nên phải thẩm tra phần bổ sung này. Chi phí thẩm tra bổ sung tính theo tỷ lệ % ra giá trị nhỏ hơn 2 triệu đồng.

Ông Lưu Quang Tuấn (Hà Nội) hỏi, chi phí nêu trên có được tính theo mức tối thiểu là 2 triệu đồng theo quy định của Thông tư số 16/2019/BXD hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Mục III, Khoản 4 Mục V Phụ lục số 2 (Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng) Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, chi phí thẩm tra dự toán xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Chinhphu.vn