In bài viết

10 nội dung chi từ kinh phí Chương trình MTQG vùng dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Bà Mai Thị Mị (Cà Mau) hỏi, kinh phí sự nghiệp cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chi những nội dung nào?

23/12/2022 11:20
10 nội dung chi từ kinh phí Chương trình MTQG vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình được chi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn các dự án thuộc Chương trình

 

Về vấn đề này, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Ngày 4/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình). Theo đó, kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình được chi cho 10 nội dung sau:

(1) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực;

(2) Chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật;

(3) Chi xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn; sổ tay nghiệp vụ và các loại sổ, sách khác phục vụ hoạt động của các dự án;

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn các dự án thuộc Chương trình;

(5) Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của từng Dự án;

(6) Chi thuê chuyên gia trong nước và tổ chức tư vấn độc lập phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án;

(7) Chi điều tra, khảo sát, thống kê nội dung chuyên môn của từng dự án;

(8) Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo, các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án;

(9) Chi gửi thông báo kết quả; vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án;

(10) Thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc.

Thu Hằng