In bài viết

12 mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động điện ảnh

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh.

12/09/2022 09:26
12 mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động điện ảnh - Ảnh 1.

12 mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động điện ảnh

Cụ thể, ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này 12 mẫu sau:

Phụ lục I: 04 Mẫu đơn đề nghị: a- Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam; b- Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim; c- Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam; d- Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp Giấy phép chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam.

Phụ lục II: Mẫu Giấy phép: Mẫu số 01: Giấy phép phân loại phim.

Phụ lục III: Mẫu văn bản thông báo: a- Mẫu số 01: Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim; b- Mẫu số 02: Thông báo nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng; c- Mẫu số 03: Thông báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim; d- Mẫu số 04: Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim; đ- Mẫu số 05: Thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim; e- Mẫu số 06: Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình phim và tuần phim Việt Nam tại nước ngoài.

Phụ lục IV: Mẫu văn bản cam kết: Mẫu số 01: Cam kết không vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh.

Mởi bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuyết Hoa