In bài viết

12 mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh.

03/01/2023 12:08
12 mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh - Ảnh 1.
Ban hành kèm theo Thông tư này phụ lục các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh như sau:

Phụ lục I: Mẫu đơn đề nghị

a) Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam;

b) Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim;

c) Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim tại Việt Nam;

d) Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam.

Phụ lục II: Mẫu Giấy phép phân loại phim

Phụ lục III: Mẫu thông báo

a) Mẫu số 01: Thông báo danh sách phim phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng;

b) Mẫu số 02: Thông báo nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng;

c) Mẫu số 03: Thông báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim;

d) Mẫu số 04: Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam;

đ) Mẫu số 05: Thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam;

e) Mẫu số 06: Thông báo nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/tuần phim Việt Nam tại nước ngoài.

Phụ lục IV: Mẫu cam kết không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.


Tuyết Lạc