In bài viết

2 ngân hàng được tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NAB).

10/08/2022 12:42
2 ngân hàng được tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 578.371.000.000; Nam Á Bank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900.000.000.000 đồng

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 578.371.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định pháp luật tại phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank phiên họp thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị Kienlongbank thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022.

Kienlongbank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Kienlongbank chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN cũng chấp thuận NAB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900.000.000.000 đồng, trong đó: Tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.229.936.040.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 670.063.960.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông NAB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 NAB ngày 29/4/2022.

NAB thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

NAB chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật.

MH