In bài viết

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Việt Hậu công tác tại Ban Tiếp công dân TP. Cần Thơ, ngạch Chuyên viên, hệ số 4,32. Sau khi nghiên cứu điều kiện xét nâng ngạch tại công văn của Sở Nội vụ, ông thấy bản thân có đủ điều kiện. Ông Hậu đã làm hồ sơ và được cơ quan đồng ý và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét.

30/03/2021 09:02

Tuy nhiên theo trả lời của Sở Nội vụ: “Căn cứ vào danh mục vị trí việc làm của công chức được phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của TP. Cần Thơ, Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Sở Nội vụ chưa đủ cơ sở để trình UBND thành phố xét nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với vị trí việc làm là Tiếp công dân (tại Phụ lục 1 Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31/12/2015).

Ông Hậu đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi nào ông được xét nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Chinhphu.vn