In bài viết

3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1642/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao.

29/12/2022 18:11
3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao - Ảnh 1.

Có 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.

2. Nhà khách Chính phủ.

3. Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trên.

Thanh Quang